Primăria Mănăstirea Humorului scoate la concurs două posturi. Viorel Croitoru: „Concursul va fi unul serios și transparent”

Primarul comunei Mănăstirea Humorului, Viorel Croitoru, a anunțat că unitatea administrativ teritorială scoate la concurs două posturi pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului achiziții publice și managementul proiectelor, din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Mănăstirea Humorului, durata normei de lucru: 8 ore/zi, și de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului buget, finanțe, contabilitate, salarizare, din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Mănăstirea Humorului, durata normei de lucru: 8 ore/zi.

„Ne dorim ca noii colegi să fie pasionați de meserie și implicați în ceea ce fac, astfel încât să facem o echipă bună. Concursul va fi unul serios și transparent, iar meritocrația va fi cea care va defini rezultatul final”, a spus Viorel Croitoru.

Edilul a precizat că depunerea dosarelor de concurs se face în perioada 29 iunie 2023 – 19 iulie 2023, în intervalul orar 8.00 – 16.00, la registratura Primariei comunei Mănăstirea Humorului, iar selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. De altfel, proba scrisă va avea loc în data de 2 august 2023, la ora 12.00, iar interviul în data de 04 august 2023, la ora 12.00.

„Pe lângă condițiile generale specifice oricărui concurs, cei interesați de aceste două posturi de la Primăria Mănăstirea Humorului trebuie să îndeplinească și o serie de condiții specifice. Astfel, pentru functia de consilier achiziții publice, candidații trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor sociale, ramura: științe economice, științe administrative și o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 7 ani. Pentru celălalt post scos la concurs, candidații trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor sociale, ramura științe economice, științe administrative și o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 5 ani”, a spus primarul comunei Mănăstirea Humorului, Viorel Croitoru.

 El a subliniat că dosarul de concurs trebuie să conțină mai multe documente, între care formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 1; curriculum vitae, modelul comun european; copia actului de identitate; copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;cazierul judiciar și declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile de pe actele prevăzute la dosar, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Pentru mai multe detalii referitoare la depunerea dosarelor de concurs, cei interesați pot apela numerele de telefon  0230 572 765, 0230/572765, sau pot solicita informații prin e-mail la adresa [email protected].

 

Bibliografia și tematica de concurs:

 1. a) pentru functia de consilier achiziții publice:

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

TEMATICĂ:

 1. Principii generale, Drepturile, libertățile şi îndatoririle fundamentale; Autorităţile publice;
 2. Reglementări în domeniul funcției publice și a funcționarilor publici;
 3. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.
 5. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, în ceea ce privește accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare, în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.
 6. Scopul si principiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 7. Semnificațiile termenilor și expresiilor utilizate în cadrul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Autorități contractante; Domeniu de aplicare. Exceptări; Activităţi de achiziţie centralizată; Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire; Modalități de atribuire; Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire; Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică; Contravenţii şi sancţiuni;
 8. Înregistrarea, reînnoirea și recuperarea înregistrării în SEAP; Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice; Realizarea achiziţiei publice; Remedii şi căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică – Notificarea prealabila si Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională; Termenul de contestare şi efectele contestaţiei; Elementele contestaţiei; Soluţionarea contestaţiei; Suspendarea procedurii de atribuire; Soluţiile pe care le poate pronunţa Consiliul;

 

 

 1. b) pentru functia de consilier:

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordonanța Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;

 

TEMATICĂ:

 1. Principii generale, Drepturile, libertățile şi îndatoririle fundamentale; Autorităţile publice;
 2. Reglementări în domeniul funcției publice și a funcționarilor publici;
 3. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.
 5. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, în ceea ce privește accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare, în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.
 6. Reglementări privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
 7. Reglementări privind exercitarea controlului financiar preventiv;
 8. Reglementări privind organizarea contabilității instituțiilor publice;
 9. Reglementări privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

10 Reglementări privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;

 1. Reglementări privind finanțele publice și finanțele publice locale;
 2. Reglementări privind întocmirea și utilizarea documentelor financiar-contabile;